İNSAN KAYNAKLARI

Nevzat Özgörkey'in ilke ve değerlerinden güç alarak geliştirilen Özgörkey Holding değerleri, günlük profesyonel yaşamımızda bizlere rehberlik eden, kültürümüzü yansıtan, vizyon ve hedeflerimize doğru yönlendiren, paylaştığımız prensip ve davranışlardır.

Bu değerler;

Topluma Duyarlılık: Çalışanların ve şirketin topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını desteklemek.

Dürüstlük ve Saygınlık: Her zaman iş ahlakı ve disiplinine uygun davranmak, dürüst, açık ve tutarlı davranarak örnek olmak.

Yerli ve Yabancı Müşteriye Duyarlılık: Yerli ve yabancı müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayıp, istikrarlı ve daimi bir müşteri memnuniyeti yaratmak.

Takım ruhu ve Dayanışma: Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenmek. Personelimizin aidiyet duygusu ile uyum içinde çalışması ve ortaya konulan emeğin ve başarının takdir edilmesi.

Dinamizm ve Çalışkanlık: Çevreye pozitif enerji yayarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkilemek, hedeflerine yönelik hızlı sonuçlar almak ve farklılık yaratacak öneriler geliştirmek.

Dışa Açıklık/Yenilikçilik: Yenilikleri takip etmek ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi desteklemek, girişimci olmak.

Özgüven sahibi olmak: Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koymak ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenmek.İnsan kaynakları politikamız, Özgörkey Holding vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda belirlenir.

Özgörkey Holding bünyesinde işe alma, farklı alanlarda görevlendirmede ve terfilerde tek ölçü personelin işe uygunluk vasıflarının olmasıdır. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.

Planlama, işe alma, yerleştirme, iş değerlendirme, eğitim, ücretlendirme ve yan haklar, performans yönetimi, endüstriyel ilişkiler ile çalışan ilişkileri gibi stratejilerin tümü Özgörkey Holding şirketlerinde etkin bir şekilde uygulanır.

Özgörkey Holding, şirketlerini geleceğe taşıyacak potansiyeli olan adayları işe almak ve geliştirmek için gerekli faaliyetleri yürütür. Endüstriyel ilişkilerin belirlenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve şirketlerdeki ilgili uygulamaların koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlar.

İhtiyaçlara uygun kişilerin yetiştirilmesi için eğitim kurumları ile yakın işbirliği kurulmasını sağlar.

Şirketler arası, şirket içi ve departmanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesini temin eder.

Çalışanlardan gelen öneri ve istekler dinlenir, yanıtlanır ve motivasyon arttırıcı tedbirler alınır.

Özgörkey Holding, şirketlerindeki tüm insan kaynakları uygulamalarının İş Hukuku'na ve mevzuatına uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.Özgörkey Topluluğu çalışanlarıyla beraber; ülkesi, müşterileri, ortakları, çiftçisi ve yan sanayi için güvenilirlilik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Bu nedenle Özgörkey Topluluğu bünyesinde;

Toplumsal Sorumluluklar

Gerek Kurum olarak, gerekse birey olarak faaliyet gösterilen ülkenin anayasasına, tüm yasalarına, ilgili kurallarına ve toplumun ahlak değerlerinin özüne sadık kalır.

Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlanmaz, rüşvet alınmaz ve verilmez.

Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunur, yanlış yönlendirme yapılmaz.

Vergi ve diğer bütün yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilir.

Kurumun bilgi, beceri ve deneyimleri toplumun ortak çıkarları; evrensel insani kazanımlar ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanır.

Diğer kurum ve kuruluşlar, ürünler ve kişiler hakkında olumsuz ve küçümseyen ifadeler kullanmaz.

Çalışanlar ile İlgili Sorumluluklar

İşe almada, farklı alanlarda görevlendirmede ve terfilerde tek ölçü personelin işe uygunluk vasıflarının olmasıdır; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.

Çalışanlar sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlanır.

Çalışanlar kurumu ve paydaşları zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirir, kurum ise bu şikayetleri gizlilik prensibi ile yönetir, kaynağını açıklamaz.

Çalışanlar ile ilgili özel bilgiler, çalışanın izni olmadan paylaşılamaz.

Çalışanların eğitilmesi, yölendirilmesi ve geliştirilmesi için fırsat eştliği sağlanır.

Çalışanlardan gelen öneri ve istekler dinlenir, yanıtlanır ve motivasyonu arttırıcı tedbirler alınır.

İş Ortakları ile ilgili Sorumluluklar

Kurum ile iş ortakları arasındaki ortak menfaatleri içeren güvene dayalı iş ilişkisi, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yürütülür.

Tüm ana kararlar ve işlemler yaslara uygun ve doğru şekilde ortaklara bildirilir.

Kurum İş Ahlakı anlayışını benimseyen iş ortakları ile çalışılır.

Çevresel Sorumluluklar

Doğal kaynaklar etkin ve verimli bir işekilde kullanılarak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar yerine getirilir.

Yatırım kararlarında çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesinin yaratacağı sonuçlar göz önünde bulundurulur.

Ulusal ve uluslararası çevresel kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilir.

Müşteri ile İlgili Sorumluluklar

Müşteriye sağlanan ürün veya hizmet konusundaki verilen sözler tutulur, anlaşmalara ve bu konudaki yaslara uyulur.

Eski ya da yeni müşterilere ait gizli bilgiler, ilgili tarafın onayı olmadan açıklanmaz.

Müşteriler için değer yaratır, beklentilerine kalite ve tutarlılıkla karşılık verir.

Bütün müşterilere görev ve anlayış açısından adil ve eşit davranır.

Müşterilere ürettiği mal ve hizmeti tanıtırken onların duygu ve düşüncelerini istismar etmez, yanlış, eksik ve yanıltıcı ifade kullanmaz.

Özgörkey Holding ve Etapak Çalışanları;

Görevlerini yerine getirirken İş Ahlakı İlkelerine uymak ve gerekeni yerine getirmek ile yükümlüdür.

Tüm ilişkilerinde adilane, dürüst, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iyi niyetli ve anlayışlı davranır.

Özel sebeplerden dolayı diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz.

Kurum ile ilgili bilgileri dışarıya sızdıraz, çalışanların yakınlarına, rakiplere ve diğer şirketlere bilgilerden faydalanma gibi haksız kazanç sağlayacak davranışlardan kaçınır.

Yaptıkları işlerde kaliteyi ve yapabileceklerinin en iyisni yapmaya özen gösterir ve israftan kaçınır.

Doğayı ve doğanın korunmasını gözetir.

Etik Hattı ve Sorun Bildirme

Etik dışı bir eylemin bildirilmesini veya etik ilintili sorulara yanıtlar verilmesini talep ettiğiniz takdirde Özgörkey Holding Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Üzeri. İz Plaza Giz. No:9 Kat:20 Maslak – İstanbul adresine “ Etik Komite” rumuzu ile gönderebilirsiniz.

Bu süreçte başvuranın kimliği belirlenmeyeceği güvence altına alınmıştır. Etik kuralların ihlali ile ilgili yapılan tüm başvurular İnsan Kaynakları Müdürü tarafından incelenip, Etik Komitesine raporlanacaktır.Türkiye ve dünya pazarındaki konumumuzu, sürekli gelişim felsefesini benimseyen donanımlı, yenilikçi, proaktif, gelişime açık ve dinamik çalışma arkadaşlarımız sayesinde elde ettiğimizin bilincindeyiz.

Bu bilinç ile İnsan Kaynakları Departmanı olarak;

Tüm uygulamalarımızı iş kanunu, etik kurallar ve fırsat eşitliğine uygun olacak şekilde yürütürüz.

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında görev yapmalarına azami özen gösteririz.

Performansların objektif olarak değerlendirilmesine olanak sağlayacak ve geliştirecek ölçme ve değerlendirme sistemleri kullanırız.

Tüm çalışanlarımızın potansiyellerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri yetkinliklerini destekler ve sorumluluk almaya teşvik ederiz.

Her çalışan için kişisel ve mesleki gelişim eğitim ihtiyacını tesbit eder, etkin eğitim modüllerinin kullanılmasına önem veririz.

İçeriden yedekleme önceliğimiz doğrultusunda çalışanlarımızın kariyer gelişimleri ile uyumlu terfi planlamasına öncelik veririz.

Adayları şirketimize kazandıracak ve onları elde tutacak ölçüde rekabetçi, başarıyı ödüllendiren ücret ve yan haklar politikası uygularız.

Tüm iletişim kanallarının etkin kullanıldığı, öneri sisteminin düzenli olarak takip edildiği ve ödüllendirildiği bir platform sunarız.

İşe alım faaliyetlerimiz Özgörkey Holding A.Ş ve Etapak Baskı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş olarak tek bir noktadan yönetilir.İş Başvuru Formu

*Bir üst seçenekte "Diğer" i seçtiyseniz, lütfen aşağıdaki alanı doldurunuz.

*Zorunludur

*Zorunludur

Lütfen CV nizi ekleyiniz.

*Zorunludur